Skip to content

อ้วน รังสิต

เรื่องย่อละคร เรือนทาส (2024) Mystery of the Spirit

เรื่องย่อ เรือนทาส (2024) Mystery of the Spirit : เรือนที่มีความลับซ่อนอยู่

เรือนรกร้างถูกทิ้งไว้ไม่อาจรื้อถอนได้ ด้วยความเฮี้ยนของ ‘ผีมะลิ’ วิญญาณที่เฝ้ารอวันทวงคืน และเผยความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้ ณ เรือนแห่งนี้ …