Skip to content

ละคร คือเธอ (2022)

เรื่องราวของคนแปลกหน้าสองคนที่อยู่กันคนละโลก แต่ได้โคจรมาพบกันด้วยพลังอำนาจของสิ่งที่เรียกว่า “พรหมลิขิต” …

เรื่องย่อละคร คือเธอ (2022)

เรื่องย่อละคร คือเธอ (2022)

คือเธอ เรื่องย่อ : เรื่องราวของคนแปลกหน้าสองคนที่อยู่กันคนละโลก แต่ได้โคจรมาพบกันด้วยพลังอำนาจของสิ่งที่เรียกว่า “พรหมลิขิต”