Skip to content

แกงส้ม เดอะสตาร์

เฉลย หน้ากากร็อตไวเลอร์ The Mask Project A คือ ท่านประธานแกงส้มจริง ๆ ซะด้วย

หน้ากากร็อตไวเลอร์ The Mask Project A คือ ท่านประธานแกงส้มจริง ๆ

เฉลย หน้ากากร็อตไวเลอร์ ในรายการ The Mask Project A เป็นไปตามคาด คือ ท่านประธาน แกงส้ม เดอะสตาร์ จริง ๆ ซะด้วย