Skip to content

คิมฮีแอ

เรื่องย่อ The Whirlwind (2024) แผนพลิกอำนาจ

เรื่องย่อ The Whirlwind (2024) แผนพลิกอำนาจ

เกมการต่อสู้ทางการเมืองได้เริ่มขึ้น เมื่อรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจงัดข้อกับนายกรัฐมนตรี ที่พยายามถอนรากถอนโคนการใช้อำนาจเถื่อนของประธานาธิบดีขี้ฉ้อ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม แชโบล