Skip to content

Club Friday the Series ตอน คนกินแฟน (2022)

เขาเชื่อมั่นในความรัก ส่วนเธอเชื่อว่าถ้ารักใครคนคนนั้นจะต้องตาย … มันเรียกว่าดวงกินผัว ! แต่คุณล่ะ คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแค่งมงาย ?

เรื่องย่อ คนกินแฟน (2022) Club Friday the Series

เรื่องย่อ คนกินแฟน (2022) Club Friday the Series

เขาเชื่อมั่นในความรัก ส่วนเธอเชื่อว่าถ้ารักใครคนคนนั้นจะต้องตาย … มันเรียกว่าดวงกินผัว ! แต่คุณล่ะ คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแค่งมงาย ?