Skip to content

ลาล่า โปงลาง อาร์สยาม

ลาล่า บอก อยากไปงานแต่ง อี๊ด โปงลาง แต่ไม่ได้การ์ดเชิญ

ลาล่า บอก อยากไปงานแต่ง อี๊ด โปงลาง แต่เจ้าของงานไม่ได้เชิญ

ลาล่า อาร์สยาม โพสต์ไอจีบอก อยากไปงานแต่งงาน อี๊ด โปงลางสะออน แต่เจ้าของงานไม่ได้เชิญ ต่อมาแก้ไขข้อความดังกล่าวออกไป