Skip to content

อีชองอา

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Awaken (2020) 낮과 밤

เรื่องย่อซีรีส์ Awaken (2020) 낮과 밤

ซีรีส์ Awaken (2020) : เมื่อความลึกลับที่เกิดขึ้นเมื่อ 26 ปีที่แล้ว มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน