Skip to content

มิว ศดานันท์

เรื่องย่อ หม่อม (2024) The Elite of Devils

เรื่องย่อ หม่อม (2024) The Elite of Devils

วัยรุ่นหัวก้าวหน้า 5 คน ต้องมายังบ้านโบราณของหม่อมสลักจิต ผู้ดีเก่าท่าทางประหลาด โดยไม่รู้ว่ามีปีศาจร้ายตนหนึ่งรอคอยอยู่