Skip to content

อวสานเนตรนารี (2023) Nednari

‘7 เวรกรรม’ ของ ‘7 ลูกเสือ’ กับการลงทัณฑ์ที่นำไปสู่ ‘7 ความตาย’ และการเข้าค่ายครั้งสุดท้ายในชีวิตของพวกเขา …