Skip to content

คุณแม่มือใหม่

คุณแม่มือใหม่รู้ไว้เลย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์อย่างไร ?

คุณแม่มือใหม่รู้ไว้เลย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์อย่างไร ?

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 2 ปีแรก จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในแต่ละปีได้ถึง 820,000 คน