Skip to content

ปิดเมืองล่า (2024) Pattaya Heat

เรื่องราวการล้างแค้นอันดุเดือดกลางเมืองพัทยา เมื่อคนดีประพฤติเลย ต้องปิดเมืองฆ่าล่าคนดี !