Skip to content

ละคร ระเริงชล (2022)

เรื่องราวของสาวรักทะเลผู้ฝันจะมีรีสอร์ตบนเกาะไม้ร่ม แต่เมื่อสิ่งที่ต้องการต้องแลกกับการแต่งงานกับสถาปนิกหนุ่มผู้เกลียดทะเล เรื่องวุ่น ๆ จึงเกิดขึ้น …

เรื่องย่อละคร ระเริงชล (2022)

เรื่องย่อ ระเริงชล (2022)

สาวผู้ฝันจะมีรีสอร์ตบนเกาะ แต่สิ่งที่ต้องการต้องแลกกับการแต่งงานกับสถาปนิกหนุ่มผู้เกลียดทะเล เรื่องวุ่น ๆ จึงเกิดขึ้น