Skip to content

ละคร เรือนชฎานาง (2023)

โศกนาฏกรรมของตระกูลเก่าแก่ เชื่อกันว่าหาก ‘มัน’ ตกไปอยู่กับใครที่ไม่คู่ควร ก็จะต้องสังเวยด้วยชีวิต !