Skip to content

ชินซองรก

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Kairos (2020) 카이로스

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Kairos (2020) 카이로스

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Kairos : ด้วยความแตกต่างของมิติเวลา 1 เดือน เขาและเธอจะสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ?