Skip to content

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ทราย เจริญปุระ เล่าเหตุการณ์ พาแม่เข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาล ศรีธัญญา

ทราย เจริญปุระ เล่าประสบการณ์ พาแม่เข้ารักษาที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา

ทราย เจริญปุระ ได้ออกมาตอบข้อสงสัยหลายข้อ โดยเบื้องต้นเธออยากให้มองว่า โรงพยาบาลศรีธัญญา หรือโรงพยาบาลจิตเวชก็เหมือนโรงพยาบาลโรคเฉพาะทางอื่น ๆ