Skip to content

ติ๊ก เจษฎาภรณ์

ด้วยแรงอธิษฐาน เรื่องย่อ (2561) | ละครช่อง 3 HD

ด้วยแรงอธิษฐาน เรื่องย่อ (2561) | ละครช่อง 3 HD

ก่อนลมหายใจสุดท้ายของวรดาจะสิ้นสุดลง เธออธิษฐานด้วยจิตใจอันแน่วแน่ว่า ชาติหน้าจะขอตามไปเอาคืนมัน !