Skip to content

ติ๊ต๊ะ ชญานิศ

เรื่องย่อ ดุจอัปสร (2024) Dhevaprom: Dujupsorn

เรื่องย่อ ดุจอัปสร (2024) Dhevaprom: Dujupsorn

‘ดุจอัปสร’ แฝงตัวเพื่อล้างแค้นพวกจุฑาเทพ แต่แผนการร้ายอาจกลายเป็นแผนการรัก เมื่อความใกล้ชิดเริ่มตกตะกอน แปรเปลี่ยนความแค้นเป็นความรัก