Skip to content

ยุ้ย ญาติเยอะ

หน้ากากสงกรานต์ กรรมการรู้ แฟนคลับรู้ ทุกคนก็รู้ว่าเธอคือ ยุ้ย ญาติเยอะ

หน้ากากสงกรานต์ กรรมการรู้ แฟนคลับรู้ ทุกคนก็รู้ว่าเธอคือ ยุ้ย ญาติเยอะ

หน้ากากสงกรานต์ The Mask ลูกไทย เป็นหน้ากากที่แทบไม่ต้องเปิดหน้าทุกคนก็รู้ว่าเป็นใคร ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ ยุ้ย ญาติเยอะ