Skip to content

ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานเว็บไซต์ ออนไลน์ไอดอล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ออนไลน์ไอดอล หรือ online-idol.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบทความประเภทต่างๆ โดยเน้นด้านความบันเทิงเป็นสำคัญ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกท่านรับทราบว่า การใช้บริการต่างๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการให้บริการของทางเว็บไซต์ทุกประการ และท่านรับทราบว่า เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงสื่อกลาง ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โลโก้ และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์ สิทธิ และ ทรัพย์สินของทางเจ้าของเว็บไซต์ ออนไลน์ไอดอล

ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว และบทความแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงที่จะสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อทีมงาน, เว็บมาสเตอร์ และ/หรือ เจ้าของเว็บไซต์ ออนไลน์ไอดอล

การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่า จะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ทำซ้ำขึ้นมาใหม่ ทำการดัดแปลง เผยแพร่ และ/หรือ ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งการกระทำอันผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เจ้าของเว็บไซต์ ออนไลน์ไอดอล หรือจาก เว็บมาสเตอร์ ก่อนล่วงหน้า

2) กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าโดยวิธีการใด

3) กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ จากเนื้อหา หรือข้อความใดๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จากเจ้าของเว็บไซต์ ออนไลน์ไอดอล หรือจาก เว็บมาสเตอร์

หากทางเว็บไซต์ทราบว่า ท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นการขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ ทางเจ้าของ และ/หรือ ผู้มีอำนาจของทางเว็บไซต์ อาจพิจารณาดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านโดยทันที

การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์ ข้อความดังกล่าว เป็นข้อความที่เขียนขึ้นโดยบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของทางเว็บไซต์ เช่น ในส่วนของการแสดงความคิดเห็น และ/หรือ ส่วนอื่นๆ ที่ทางเว็บไซต์เปิดให้ บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ สามารถส่งข้อความของตัวเองขึ้นมาแสดงบนเว็บไซต์ได้ ทางเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหา หรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่ง หรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดใดๆในทางกฎหมาย

ข้อยกเว้นความรับผิดของทางเว็บไซต์นี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการนำเสนอข่าว บทความ และ/หรือ การกระทำการใดๆ ของทางเว็บไซต์ ที่เกิดจากความผิดพลาดโดยสุจริตด้วย

ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ เนื้อหา และ/หรือ ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์บางส่วน เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อความบันเทิง เพื่อเป็นความรู้ และ/หรือ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งแม้ว่าทางเว็บไซต์ จะได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ ด้วยหัวใจ ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆให้ถูกต้อง และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์ ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

ท่านตกลงและยอมรับว่า ทางเว็บไซต์ไม่มีอำนาจ ในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจากการให้บริการของเว็บไซต์ เป็น
เพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปเท่านั้น

ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นสื่อกลาง ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทางเว็บไซต์ ยินดีแก้ไขข้อมูล และ/หรือ ปรับปรุงให้ถูกต้อง หากมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ โดยผู้ใช้บริการ สามารถแนะนำ นำเสนอ ติชม และอื่นๆได้ทาง อีเมล์นี้ contact@online-idol.com

นโยบายระงับข้อพิพาท

ท่านรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของเจ้าของเว็บไซต์ ออนไลน์ไอดอล และ/หรือ ทีมงานคนอื่นๆ รวมถึงเว็บมาสเตอร์ด้วย ทางเว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหา หรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง อีเมล์นี้ contact@online-idol.com ซึ่งทางเว็บไซต์จะดำเนินการพิจารณาโดยเร็วที่สุด

ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาดังกล่าวนั้น ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี หรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดีไม่ว่าในทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญากับทางเว็บไซต์ เนื่องจากทางเว็บไซต์จริงใจ ที่จะแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวด้วยความจริงใจ ในกรณีที่ข้อพิพาทนั้น เกิดจากความผิดพลาดของทางเว็บไซต์จริง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของทางเว็บไซต์ ท่านและทางเว็บไซต์ตกลงใช้กฎหมายไทย ในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลง และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่ม : นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561